Retningslinjer for brug af Vask Selv

For English see below.

Adgang til og brug af vores enkeltvask, ‘‘Vask Selv’’ & bilpleje

For at få adgang til ’Vask Selv’ betaler du via betalingsterminalen ved ’Vask Selv’-stationen.
Vi gør opmærksom på at din kreditkortudbyder ved opstart af ‘Vask Selv’ reserverer et beløb på betalingskortet, da prisen for ‘Vask Selv’ først kendes når ydelsen er brugt. Reservationen skyldes at beløbet ikke hæves med det samme. Reservationen ophæves når det faktiske beløb er kendt og hævet. Se yderligere information herom på vores betalingsenheder.

 • Vi registrerer bilen ved vaskeanlægget via videoovervågning på pladsen. Læs mere om, hvordan vi behandler oplysningerne i vores datapolitik.

Korrekt brug af vaskehal, ‘Vask Selv’ og bilplejeprodukter, forvaskeplads/pusleplads
Korrekt brug af automatisk vaskehal:

 • Kontroller, at din bil overholder max. højde – og breddemål. De specifikke mål for din vaskehal finder du på Hjemmesiden, under fanen ’Find Vaskehal’.
 • Skub spejle ind. Afmonter antenne, tagbøjler, tagboks, spoilere, samt ekstraudstyr m.m.
 • Brug viskerposer.
 • Kør frem til maskinen viser ’STOP’. . bilen lige og i midten af vaskehallen og sluk motoren.
 • Træk håndbremsen, sæt automatgear på ”P” og luk døre, vinduer, soltag m.m.
 • Slå bilsensorerne fra på vinduesviskere, automatisk bagagerumsåbning m.m.
 • Bliv siddende i bilen under vask.
 • Afprøv altid bremser efter vask.
 • Det er ikke tilladt at forvaske bil – og fælge i opmarchområde. Af hensyn til biorenseanlægget må forvask kun ske på områderne, som er afmærkede; ”forvaskeplads”. Benyt kun bil pleje produkter beregnet til biler, i anlægget.

Pas på vores afløb, da vi bruger biologisk rensningsanlæg og passer på miljøet.

 • Ikke korrekt brug af vaskehal kan udløse et erstatningskrav til tømning af brønde mm. Maling og andre kemikalier der skylles ud i brønde vil ødelægge balancen i biorenseanlægget og skal derfor oprenses. Det gælder også vask af erhvervsrelateret maskinel e.l. der forårsager tilstoppede brønde og sandfang.

Korrekt brug af ‘Vask Selv’ anlæg

 • Brug af ‘Vask Selv’ samt shampoo, kemi, godkendte bilplejeprodukter og højtryksslanger er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for person- eller tingsskade.
 • Før vask – Tjek om din bil kan være i båsen i højde og bredde.
 • Under vask – Følg instruktionerne for produkterne nøje. Brug højtryksslange med forsigtighed af hensyn til lakken. Anbefalet afstand fra bilen min. 30 cm.
 • Benyt kun bil pleje produkter beregnet til biler, i anlægget. Pas på vores afløb, da vi bruger biologisk rensningsanlæg og passer på miljøet.
 • Der må ikke rengøres fødevarebiler eller anden form for erhvervsrelateret maskineri. Udstyret er kun beregnet til personbiler.
 • Vask af motor og undervognsstel med højtrykslanser forbudt, da vandindtrængning vil kunne forvolde skade.
  Ikke korrekt brug af ’Vask Selv’ anlæg kan udløse et erstatningskrav til tømning af brønde mm. Maling og andre kemikalier der skylles ud i brønde vil ødelægge balancen i biorenseanlægget og skal derfor oprenses. Det gælder også vask af erhvervsrelateret maskinel e.l. der forårsager tilstoppede brønde og sandfang.
 • Ved brug af måtterenser er det ikke tilladt at rense gummimåtter. Yderligere anvisninger forefindes på pladsen. Der ydes ikke erstatning, for ødelagde gummi-og stofmåtter, hvis anvisningen ikke er fulgt.
  Bemærk; af hensyn til biorenseanlægget er følgende forbudt i ‘Vask Selv’:
 • Fjernelse af større sten, jord, maling, kemikalier eller lign.
 • At bruge vores ‘Vask Selv’ på andre genstande end biler.
 • Vask af motor og undervogn.
 • Vask af fødevarebiler, erhvervsrelateret maskineri, entreprenørmaskiner, trailere med jord og lign.
 • Der ydes ikke erstatning for sidespejle, vinduesviskere, antenner, spoilere, reservehjul, pyntelister, stænkklapper, lavprofildæk, stoftag, gummimåtter, fælge samt ekstra udstyr, der beskadiges under ‘Vask Selv’ og i vaskehal.
 • Det er kundens ansvar at sikre bil overholder højde- og breddemål. Hertil er følgende biler ikke tilladt i vores vaskeanlæg; pickup trucks uden hardtop, biler med lifte, biler med skiboks, cykelstativer el.lign.

Korrekt brug af bilplejeprodukter, herunder bl.a. højtryksforvask, støvsuger, måtterenser m.m.:

 • Følg instruktioner for produktet nøje.
 • Brug højtrykslange med stor forsigtighed da vandstrålerne kan forvolde skade, hvis de bruges for tæt på. Wash World anbefaler en minimumsafstand på 30 cm.
 • Der må ikke rengøres fødevarebiler eller anden form for erhvervsrelateret maskineri. Udstyret er kun beregnet til personbiler.
 • Vask af motor og undervognsstel med højtrykslanser forbudt, da vandindtrængning vil kunne forvolde skade.
 • Støvsugning af fugtige eller våde rum / overflader er forbudt, da det vil ødelægge støvsugeren.

Ikke korrekt brug af bilplejeprodukter kan udløse et erstatningskrav f.eks. til tømning af brønde mm. Maling og andre kemikalier der skylles ud i brønde vil ødelægge balancen i biorenseanlægget og skal derfor oprenses. Det gælder også vask af erhvervsrelateret maskinel e.l. der forårsager tilstoppede brønde og sandfang.

Bemærk, at brug af vaskeanlæg og bilplejeprodukter er på eget ansvar. Wash World kan ikke holdes ansvarlig for person- eller tingsskade.

 

Access to and use of our single-wash, self-service washing & car-care

To access the self-service washing, you pay via the payment terminal at the self-service washing station.
Please note that your debit/credit card provider will reserve an amount on your debit/credit card at the start of the self-service washing service, as the price of the self-service washing service will only be known once the service has been used. The reservation is due to the fact that the amount is not withdrawn immediately. The reservation is cancelled when the actual amount is known and withdrawn. For more information, see our payment units.

 • We register the car at the car wash via video surveillance on site. Read more about how we process data in our data policy.

Proper use of wash bay, self-service washing and car-care products, pre-wash area/care station
Proper use of automatic car wash:

 • Check that your car complies with the maximum height and width dimensions. The specific measurements for your car wash can be found on the website under the tab ‘Find Car Wash’.
 • Push your mirrors in. Dismantle any antennas, roof racks, roof boxes, and spoilers, as well as any other accessories
 • Use wiper bags.
 • Drive until the machine shows ‘STOP’. Keep your car straight and in the middle of the wash bay and switch off the engine.
 • Put the handbrake on, put your automatic gearbox in “P” and close any doors, windows, sunroofs, etc.
 • Turn off car sensors on wipers, automatic boot opener, etc.
 • Stay seated in the car during washing.
 • Always test your brakes after washing.
 • Pre-washing of cars and rims in the entry area is not allowed. For the sake of the biological treatment facility, pre-washing may only take place in the areas marked “Forvaskeplads” (“Pre-wash area”).
 • Only use car-care products intended for cars at the facility.
  Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Improper use of the wash bay may trigger a claim for the emptying of wastewater shafts, etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.

Correct use of self-service washing system

 • The use of the self-service car wash as well as shampoo, chemicals, approved car-care products and high-pressure hoses is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.
 • Before washing – Check if your car can fit in the bay, both in terms of height and width.
 • During washing – Follow the instructions for the products carefully. Use the high-pressure hose with caution for the sake of your vehicle’s paint. Recommended distance from your car is at least 30 cm.
 • Only use car-care products intended for cars at the facility. Take care of our drains, as we use biological treatment facilities and take care of the environment.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Improper use of the self-service washing system may trigger a claim for well emptying etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • When using a mat cleaner, cleaning of rubber mats is not allowed. Further instructions are available on-site. No compensation will be paid for damaged rubber or textile mats if the instructions have not been followed.

Note: for the sake of the biological treatment facility, the following is prohibited when using self-service washing:

 • Removal of large stones, soil, paint, chemicals or similar.
 • Use of our self-service washing on objects other than cars.
 • Washing engines and undercarriages.
 • Washing of food trucks, commercial machinery, construction machinery, trailers with soil and similar.
 • No compensation will be paid for wing mirrors, wipers, antennas, spoilers, spare wheels, trim, mud flaps, low-profile tyres, textile roofs, rubber mats, rims and extra equipment damaged during the self-service washing and in the car wash.
 • It is customers’ responsibility to ensure that their car complies with height and width dimensions. In addition, the following vehicles are not allowed in our washing facilities: pickup trucks without hardtop, cars with lifts, cars with ski boxes, bicycle racks, etc.

Proper use of car-care products, including high-pressure pre-wash hoses, vacuum cleaner, carpet cleaner, etc.:

 • Follow product instructions carefully.
 • Use the high-pressure hose with great care, as the water jets can cause damage if used from too close. Wash World recommends a minimum distance of 30 cm.
 • Food trucks or other commercial machinery may not be cleaned. The equipment is intended for passenger cars only.
 • Washing of engines and undercarriages with high-pressure hoses is prohibited, as water penetration could cause damage.
 • Vacuuming damp or wet areas/surfaces is prohibited, as this will damage the vacuum cleaner.
 • Improper use of car-care products can trigger a claim for e.g. emptying of wastewater shafts etc. If paint and other chemicals wash into wastewater shafts, this will upset the balance of the biological treatment facility and must be cleaned up. This also applies to the washing of industrial machinery etc. that can lead to blocked wastewater shafts and sand traps.
 • Please note that the use of car washes and car-care products is at your own risk. Wash World cannot be held liable for personal injury or damage to property.